Museoajoneuvotarkastuksen asiakasohjeet

Ajoneuvolaki 11.12.2002/1090

24 § Museoajoneuvo (12.12.2014/1042)

Katsastustoimipaikka hyväksyy museoajoneuvoksi valtakunnallisen rekisteröidyn museoajoneuvojärjestön enintään kuusi kuukautta aikaisemmin antaman lausunnon perusteella ajoneuvon, jonka valmistusvuoden päättymisestä on kulunut vähintään 30 vuotta ja joka on säilytetty alkuperäistä vastaavassa kunnossa tai entistetty asianmukaisesti.

Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa määräyksiä museoajoneuvon entistämisestä ja sen osien vaihtamisesta aikaisempaa liikenneturvallisemmiksi sekä 1 momentissa tarkoitetun lausunnon sisällöstä.

Liikenteen turvallisuusviraston (TraFi) määräyksessä TRAFI/8926/03.04.03/2011, 7.7.2011 Museoajoneuvon hyväksyminen katsastuksessa määritellään valtakunnallisen rekisteröidyn museoajoneuvojärjestön lausunnon sisältö sekä menettely, jota tulee noudattaa hyväksyttäessä ajoneuvo museoajoneuvoksi:

Museoajoneuvon kunto ja rakenne 

Museoajoneuvolta vaaditaan joko alkuperäistä vastaavaa kuntoa tai sitä, että ajoneuvo on entistetty asianmukaisesti. Mainituilla määritelmillä tarkoitetaan sitä, että museoajoneuvo tulee olla rakenteeltaan ja ulkoasultaan mahdollisimman tarkasti säilytetty sellaisena tai entistetty sellaiseksi kuin se oli ajoneuvon valmistuttua. Ajoneuvon asianmukaisena entistämisenä voidaan pitää myös ajoneuvon konservointia, jossa alkuperäisyyden säilyttämisen lisäksi pyritään säilyttämään myös yksittäisen ajoneuvon historia. Konservoimalla entistetyn ajoneuvon kunto ei yleensä vastaa uuden ajoneuvon kuntoa ja ”ajan patina” on sopivissa määrin säilytetty.

Tällaisen ajoneuvon museoajoneuvotarkastuksessa tulee esittää konservointiselvitys museoajoneuvon allekirjoittamalle museoajoneuvotarkastajalle. Konservointiselvityksessä tulee olla kirjattuna, millä menetelmillä ja missä laajuudessa konservointityö on tehty. 

Museoajoneuvon korin, sisustusmateriaalien ja moottoritilan on oltava lähtökohtaisesti ehjiä (vähäiset korjausjäljet sallittuja) ja puhtaita. Museoajoneuvossa ei saa olla ulkoisesti tarkasteltuna näkyvillä syöpyneitä osia, näkyvää tai etenevää ruostetta, lommoja eikä maalipinnan selkeitä puutteita tai halkeamia. Maalauksen värisävyn tulee olla ajoneuvon aikakauden mukainen.

Entisöinti- tai konservointivaihe. Tämä vaihe on tietysti tärkein, joskin siitä on tässä yhteydessä mahdotonta antaa tarkkoja ohjeita. Seuraavat yleisluontoiset huomautukset ehkä kuitenkin auttavat: Entistäminen tarkoittaa kunnostustyötä, jonka tuloksena ajoneuvo mahdollisimman tarkoin vastaa alkuperäistä mallia sekä tekniseltä rakenteeltaan, että ilmiasultaan. Hanki riittävästi kirjallista ja kuvallista materiaalia rakennuskohteestasi jo ennen purkutyöhön ryhtymistä sekä käytä apunasi mahdollisia merkkiasiantuntijoita, jotta voit saattaa pyörän ilmiasun alkuperäistä vastaavaksi. Ellet aio tehdä täyttä entisöintityötä, säilytä kaikki vähänkin tyydyttävässä kunnossa oleva alkuperäinen osa muuttumattomana.
Varmista kuitenkin, että pyörä on mekaanisesti hyvässä toimintakunnossa. Hyvin säilyneen pyörän kohdalla kannattaa ottaa yhteyttä museoajoneuvotarkastajiin ennen konservointityöhön ryhtymistä, jotta saat ohjeet mitä museoajoneuvokelpoisuus ko. ajoneuvon kunnostamiselta edellyttää. VMPK ei suoranaisesti ma-tarkastajia tähän velvoita, mutta valtaosa tarkastajista käytännössä toimii näin. Joudut tietenkin maksamaan tarkastajalle korvauksen ennakkotarkastuksesta matkoineen. Ilmiasu on mekaanisen kunnon ohella tärkeä museoajoneuvoksi hyväksymisen ehto, joten ole sen kohdalla tarkkana. Seuraavana muutamia tavallisimpia ilmiasuvirheitä:

 •  Väri tai värisävy on väärä. Tarkastuksessa hyväksytään nykyiset eri maalilaadut / maalaustekniikat, mikäli värisävy on oikea. älä ylientisöi; esim. lakkaus ja metallihohtoväri.
 •  Paikkamaalaus rikkoo muuten hyvin säilyneen kokonaisuuden.
 •  Pinnoite on väärä. 1920-luvun loppuun saakka olivat kiiltävät osat nikkelipäällysteisiä, ei kromattuja.
  Kadmioinnin voit korvata sopivalla mattakromi-, nikkeli-, tai sinkkipäällysteellä. Kadmiointia ei enää suoriteta. “Kaminavärit” eivät korvaa kromia. Parempi kulunut mutta vielä siisti vanha pinnoite kuin maalaus.
 •  Kiiltäviä osia ei myöskään suositella korvattavaksi ruostumattomista seosmetalleista valmistetuilla osilla.
 •  Valaisimet (myös niiden lasit), äänenvaimentajat, ohjaustangot ovat väärää tyyppiä, samoin kuin hallintavivut.
 •  Renkaat ovat väärää tyyppiä, esim. pintakuvioiden osalta. Saatavilla on vanhempia pintakuviomalleja, joskin hankinta vaatii hieman vaivannäköä.
 •  Moottorin apulaitteet ovat väärää tyyppiä, esim. uudempi kaasutin tai laturi.
 •  Sähköjohtoina on käytetty räikeitä muovijohtoja sekä Amp-liittimiä, vaikka pyörä on 1950-luvun alkupuolelta. Samaan luokkaan kuuluvat myös kirkkaat tai vahvistetut muoviletkut.
 •  Jäykkäperäisessä pyörässä on uudempi pitkä satula.

On muistettava, että kaikkien pyörien ei tarvitse olla, eikä kaikista pyöristä edes saa museoajoneuvoa. Yleensä pyörän saattaminen museoajoneuvokuntoon vaatii runsaasti työtä ja rahallisiakin uhrauksia. Ajan varaus museoajoneuvotarkastukseen ja esivalmistelut. Ota yhteyttä museoajoneuvotarkastajaan ja selvitä hänelle, onko kyse varsinaisesta ma-tarkastuksesta. Jos olet ostamassa valmista museoajoneuvoa, niin omistajanvaihdostarkastuksen voisit hoitaa yhdessä omistajan kanssa ennen lopullista kaupantekoa, mikäli epäilet ko. ajoneuvon ma-kelpoisuutta. Sovitte tarkastusajankohdan ja mieluiten tarkastajan haluamaan paikkaan. Tarkastaja lähettää sinulle ma-lausunnon asiakaskopion, jonka pyrit mahdollisimman täydellisesti täyttämään dokumenttien ja mittausten avulla. Tämä toimenpide nopeuttaa varsinaista tarkastustapahtumaa. Ellet saa kaavaketta pääosiltaan täytetyksi, niin sinulla ei ilmeisesti ole itselläsikään riittäviä dokumentteja pyörästäsi. Samalla saat ns. historiikkikaavakkeen, jossa kerrot omin sanoin tiedossasi olevan “pyöräkohtaisen elämäntarinan”. Historiikkikaavakkeessa kuvaillaan pyörän aikaisemmat omistajat, missä käyttötarkoituksessa pyörä on heillä ollut ja kuvaat entistämistyön vaiheet. Kerrot kaiken sen, jolla on historiallista merkitystä pyöräsi kannalta. Täytä historiikki mieluiten koneella kirjoittaen, tai selkeällä käsialalla tekstaten. Kun kaikki on mielestäsi tähän asti kunnossa ja uskot pyöräsi olevan museoajoneuvokelpoinen, niin voit valokuvata pyöräsi. Valokuvien tulee olla värikuvia, kooltaan 9 x 13 cm. Kuvat otetaan pyörän kummaltakin puolelta hieman etuviistosta siten, että polttoainetankin teksti näkyy hyvin. Kuvissa tulee olla neutraali tausta, eikä niissä saa näkyä henkilöitä. Pyörän tulee täyttää kuva-ala mahdollisimman hyvin. Teetä kummastakin kuvasta 5 kopiota, siis yhteensä 10 kuvaa. Ma-lausuntoa varten 2 kuvaa, 2 VMPK:n arkistoon ja kaksi kummallekin tarkastajalle. Mikäli epäilet pyöräsi ma-kelpoisuutta, niin kuvauksen voit hoitaa tarkastuksen jälkeenkin. Tämä kuitenkin viivästyttää lausunnon saantiasi, koska lausuntoa ei luovuteta ilman kuvia.

HUOM! kiinnitä todella huomiota kuvia koskevaan ohjeistukseen. Koska tähänastinen kokemus osoittaa, etteivät kuvat kovinkaan usein täytä VMPK:n käyttötarpeen asettamia vaatimuksia.
Kuvaa mieluiten “valoisana pilvipäivänä” ja käytä esim. 100 ISO filmiä. Katso että tausta ei ole rikkonainen ja pyörä erottuu taustasta. Kuvauskohde ei saa täyttää vain 1/3 osaa kuva-alasta. Tarkastuksen suoritus.
Ota tarkastustilanteeseen mukaan seuraavat paperit:

 • Pyörän rekisteriote
 • Esitäytetty ma-lausunnon asiakaskopio, ehdottomasti täytettynä
 • Pyörään liittyviä dokumentteja (käsikirja, varaosakirja, korjaamokäsikirja, entistämisopas yms. Kaikki pyörään liittyvä kirjallinen aineisto)
 • Valmiiksi täyttämäsi ajoneuvokohtainen historiikki
 • Mahdolliset valokuvat (5 + 5 kpl)
 • Mahdollinen vanha entistämistodistusjäljennös

Jos sinulla on asennettuna koneellesi MS WORD -ohjelma, näistä linkeistä voit tulostaa Microsoft WORD-muotoisen:
Historiikki-lomakkeen tai Museoajoneuvolausunto-lomakkeen kopion. Huom.Museoajoneuvolausunto-lomake pdf-muodossa. Luovutustodistuslomake löytyy esim. Ajoneuvohallintokeskuksen internetsivuilta: http://www.ake.fi/
Museoajoneuvotarkastajat (aina 2 henkilöä) suorittavat tarkastuksen ja täyttävät ma-lausunnon. Tekemistäsi ratkaisuista he saattavat kysyä perustelujasi ja sinun tehtäväsi on todistaa ratkaisu oikeaksi em. dokumenttien avulla. Mikäli pyörä hyväksytään museoajoneuvoksi, tarkastajat sopivat kanssasi varsinaisen ma-lausunnon toimittamisajankohdasta ja sovitte tarkastusmaksuista. Tästä saat lisäohjeita museotarkastuksen jälkeisille toimenpiteille. Tietopaketti.

Konservointi: VMPK on nimennyt seuraavat ma-tarkastajat hyväksymään konservoituja ajoneuvoja. Jos olet aloittamassa konservointia tai haluat lisätietoja, ota yhteyttä oman alueesi ma/konservointi tarkastajaan:

Frantz Bo-Göran
Frantz Olav
Hakamäki Ismo
Happonen Timo
Hynninen Arto
Itkonen Erkki
Jussila Kalervo
Kalkku Esa
Kinnunen Hannu
Nieminen Simo
Peltonen Jukka
Pesonen Jukka
Pesonen Veijo
Reinikainen Ari
Salonen Olli
Sinevaara Ilpo
Tuhkalainen Pekka

Konservointi tarkastusmaksut :VMPK:n jäsen 130 € Ei jäsen 220 €

Tarkastusmaksut:

VMPK:n tarkastusmaksut 1.6.2022 alkaen seuraavasti:

 • Varsinainen tarkastus, jäsen Vmpk/ Sahk 90 €
 • Varsinainen tarkastus, ei-jäsen, 160 €
 • Uusintatarkastus, jäsen Vmpk/Sahk 60 €
 • Uusintatarkastus, ei-jäsen 90 €

Käytännössä on osoittautunut parhaimmaksi tarkastusmaksun perintätavaksi menettely, jossa tarkastajat perivät koko maksun heti tarkastuksen yhteydessä, siis VMPK:n osuudenkin.Tarkastajat ottavat oman osuutensa tarkastusmaksusta ja antavat tästä sinulle kuitin. VMPK:lle perityn tarkastusmaksuosuuden tarkastaja maksaa puolestasi ja toimittaa tästä tositteen VMPK:lle ma-lausunnon yhteydessä. Tarkastajien palkkioon katsotaan sisältyvän tehtävään liittyvät normaalit posti- ja puhelinkulut, sekä kohtuulliset matkakulut n. 10 – 20 km:n matkalta.Mikäli et vie pyörääsi tarkastajien haluamaan tarkastuspaikkaan, niin voit sopia tarkastajien kanssa toisen paikan. Joudut silloin korvaamaan heidän matkakulunsa, jos matka on edellä mainittua pidempi. KILOMETRIKORVAUS 45 centtiä / km.Huom! Hylätystäkin tarkastustapahtumasta tarkastajilla on oikeus periä oma tarkastusmaksuosuutensa, sekä mahdolliset matkakulut.

Käytännössä on osoittautunut parhaimmaksi tarkastusmaksun perintätavaksi menettely, jossa tarkastajat perivät koko maksun heti tarkastuksen yhteydessä, siis VMPK:n osuudenkin. Tarkastajat ottavat oman osuutensa tarkastusmaksusta ja antavat tästä sinulle kuitin. VMPK:lle perityn tarkastusmaksuosuuden tarkastaja maksaa puolestasi ja toimittaa tästä tositteen VMPK:lle ma-lausunnon yhteydessä. Tarkastajien palkkioon katsotaan sisältyvän tehtävään liittyvät normaalit posti- ja puhelinkulut, sekä kohtuulliset matkakulut n. 10 – 20 km:n matkalta. Mikäli et vie pyörääsi tarkastajien haluamaan tarkastuspaikkaan, niin voit sopia tarkastajien kanssa toisen paikan. Joudut silloin korvaamaan heidän matkakulunsa, jos matka on edellä mainittua pidempi. KILOMETRIKORVAUS 45 centtiä / km.Huom! Hylätystäkin tarkastustapahtumasta tarkastajilla on oikeus periä oma tarkastusmaksuosuutensa, sekä mahdolliset matkakulut.

Katsastus: Tilaa aika katsastuskonttorilta 6 kk:n kuluessa rekisteröintikatsastukseen rekisteristä poistetulle ajoneuvolle tai muutoskatsastukseen rekisteröidylle ajoneuvolle. Ennen katsastukseen menoa käy vakuutusyhtiössäsi ma-lausunnon kanssa ja ota ajoneuvollesi ns. museoajoneuvovakuutus.Vie pyöräsi katsastustilaisuuteen mukanasi seuraavat paperit: (Katsastustilaisuus muistuttaa tavanomaista katsastusta, eli viranomainen tarkastaa ajoneuvon liikennekelpoisuuden.)

 • Rekisteriote.
 • Rekisteriotteen puuttuessa mahdollisen muun katsastusviranomaisen vaatiman todistuksen.
  Selvitä jo pyörän hankintavaiheessa mitä viranomainen vaatii sen uudelleen rekisteröimiseksi.
 • Luovutustodistukset.
 • Museoajoneuvolausunto ja yksi sen jäljennös.
 • Todistus MA-vakuutuksesta

Selvitä myöskin jo katsastusaikaa varatessasi mahdollisuutesi saada ns. mustapohjaiset museoajoneuvokilvet pyörääsi. Hyväksyttyyn museoajoneuvoon voit saada ko. kilvet. Mikäli pyöräsi on jo aikaisemmin hyväksytty museoajoneuvoksi ja siitä on merkintä rekisteriotteessa, niin ajoneuvoa ei enää tarvitse viedä katsastusviranomaisen nähtäväksi. Katsastusviranomainen täyttää ma-lausunnon rekisterinumerotiedot ja leimaa lausunnon sekä lausuntojäljennöksen. Varsinaisen ma-lausunnon saat itsellesi ja sitä käytetään ajon aikana rekisteriotteen liitteenä. Ma-lausuntokopion katsastusviranomainen lähettää SA-HK:n arkistoon. Samalla viranomainen tekee rekisteriotteeseen museoajoneuvomerkinnän.

Ilmiasumuutokset: Hyväksytyn museoajoneuvon ilmiasua ei katsastustilaisuuden jälkeen saa muuttaa toisenlaiseksi, kuin annetussa todistuksessa on mainittu. Kuitenkin sivuvaunullista museoajoneuvoa voidaan käyttää liikenteessä ilman sivuvaunua ja sama koskee mahdollista perävaunua. Em. lisävarustetta ei saa museoajoneuvoon liittää ma-tarkastuksen jälkeen ilman uutta tarkastusta. Mikäli muutostöitä kuitenkin havaitaan suoritetuksi, voidaan museoajoneuvoksi hyväksyntä peruuttaa.
Ajoneuvon hylkääminen tai riitakysymykset: Mikäli pyöräsi hylätään, antaa tarkastaja sinulle tiedot hylkäämisperusteista ja voit keskustella niistä hänen kanssaan. Muista että tarkastajat tekevät vain heille uskottua tehtävää ja heitä sitovat annetut määräykset. Määräyksistä ei voida joustaa, jotta koko toiminnalta ei putoaisi kokonaan pohja pois. Mikäli kuitenkin katsot oikeuksiasi loukatun, voit ottaa yhteyttä VMPK:n johtokunnan nimeämään museoajoneuvosihteeriin tai puheenjohtajaan. On myös syytä pitää mielessä, että annettava museoajoneuvolausunto on virallinen asiapaperi, jonka allekirjoittavat kulloinkin allekirjoittamiseen oikeutetut Veteraanimoottoripyöräklubin viralliset nimenkirjoittajat. Muista myös, että sekä sinun ohjeesi, että tarkastajien ohjeet on laatinut museoajoneuvosihteerin esityksen ja suunnittelun perusteella VMPK:n johtokunta, missä sinä itsekin vaikutat. Sen pyrkimyksenä on jokaisen vanhan moottoripyörän säilyttäminen mahdollisimman alkuperäiskuntoisena. Siksi emme ole asettamassa kapuloita rattaisiin, vaan pyrimme auttamaan sinua kaikessa harrastukseemme liittyvässä.
Kaikki ohjeet on laadittu asian yhdenmukaistamiseksi, samanlaisiksi joka puolella maatamme. Näin voimme parhaiten vastata viranomaisille toiminnastamme.