VETERAANIMOOTTORIPYÖRÄKLUBI ry

Säännöt

 

NIMI JA KOTIPAIKKA

1 §

Yhdistyksen nimi on Veteraanimoottoripyöräklubi ry, ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä klubi.

TARKOITUS JA TOIMINTA

2 §

Klubin tarkoituksena on edistää erityisesti vanhojen, Suomessa käytössä olleiden ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden moottoripyörien säilyttämistä, konservointia ja entistämistä sekä ylläpitää ja edistää perinteistä motoristiveljeyden henkeä niin klubin omassa kuin sen ulospäinkin suuntautuvassa toimimassa.


3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi klubi:

1) harjoittaa tiedotus-, julkaisu- ja koulutustoimintaa;

2) järjestää vanhojen moottoripyörien ajoja, retkiä ja kuntoisuuskilpailuja;

3) järjestää moottoripyörähistoriaa ja klubin tunnettavuutta lisääviä näyttelyitä ja kokouksia;

4) tallentaa vanhoja moottoripyöriä koskevaa perinnettä ja siihen liittyvää aineistoa;

5) harjoittaa yhteistyötä muiden ajoneuvoperinteen piirissä toimivien yhteisöjen ja henkilöiden kanssa.

6) tukee toiminnallisesti moottoripyörien osien kierrätykseen perustuvia tilaisuuksia


4 §

Toimintansa tukemiseksi klubi:

1) voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan sekä ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja;

2) voi ylläpitää rahastoja;

3) voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta;

4) voi harjoittaa kioskikauppaa ja kahvilaliikettä.

 

JÄSENET

5 §

Klubin jäseniä ovat kunniajäsenet, vuosijäsenet ja toiminimijäsenet, perhejäsenet sekä kannatusjäsenet. Klubin kokous voi johtokunnan esityksestä tehdyllä päätöksellä kutsua klubin toimintaa ansiokkaasti tukeneen henkilön kunniajäseneksi. Klubin vuosijäseneksi voi liittyä jokainen yksityinen henkilö, jonka klubin johtokunta jäseneksi hyväksyy. Toiminimijäseneksi johtokunta voi hyväksyä oikeustoimikelpoisen yhteisön tai yksityisen elinkeinonharjoittajan, joka haluaa myötävaikuttaa klubin tarkoitusperien saavuttamiseen. Perhejäseneksi johtokunta voi hyväksyä vuosijäsenen samassa taloudessa asuvan avio- tai avopuolison tai lapsen. Klubin kannatusjäseneksi johtokunta voi hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeustoimikelpoisen yhteisön.

Klubin kunniajäsenet, vuosijäsenet ja perhejäsenet ryhmitellään asuinpaikkansa mukaan kuuluviksi epäitsenäisiin aluekerhoihin. Mikäli jäsen haluaa, hän voi ilmoittaa kuuluvansa johonkin muuhun kuin asuinpaikan mukaiseen aluekerhoon.

Klubin jäsenillä on yhtäläiset oikeudet ja velvoitteet, kuitenkin niin, että kannatusjäsenillä on ainoastaan puheoikeus. Sama koskee myös niitä klubin kunniajäseniä, jotka eivät ole olleet klubin vuosijäseniä. Perhejäsenillä on ainoastaan puheoikeus. Jäsenellä, joka ei ole suorittanut jäsenmaksua, ei ole puhe-, esitys- eikä äänioikeutta.


Klubin johtokunta pitää yllä sähköistä jäsenrekisteriä, johon on merkitty jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka sekä mihin aluekerhoon kukin jäsen kuuluu. Rekisterissä voi myös olla merkintä rekisteröimättömään alakerhoon kuulumisesta. Jäsenrekisterin perusteella klubi voi lähettää postitse tai sähköpostitse toimintaa koskevia tiedotteita. Klubi voi julkaista jäsen- ja kalustoluettelon niistä jäsenistä, jotka ovat antaneet siihen suostumuksen.


7 §

Klubin johtokunta voi yhdistyslain 14. ja 15. §:ssä mainituin edellytyksin erottaa jäsenen klubista. Erotettu jäsen voi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan kirjallisesti valittaa päätöksestä klubin kokoukselle jättämällä valituskirjelmänsä johtokunnalle.

Johtokunta voi katsoa jäsenen eronneeksi klubista, mikäli jäsen ei ole suorittanut erääntynyttä jäsenmaksua neljän (4) kuukauden kuluttua sen eräpäivästä.


8 §

Vuosijäsenet, toiminimijäsenet, kannatusjäsenet sekä perhejäsenet suorittavat klubille liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruus erikseen kullekin jäsenryhmälle määrätään klubin syyskokouksessa. Kannatusjäsenmaksun suuruus on kymmenkertainen jäsenmaksuun verrattuna.

Klubin johtokunta voi yksimielisesti tehdyllä päätöksellä myöntää vuosittaisesta jäsenmaksusta vapautuksen tai maksuajan pidennyksen klubin jäsenelle, joka sairauden tai siihen verrattavan syyn perusteella ei voisi jäsenmaksuvelvollisuuttaan täyttää.

 

KOKOUKSET

9 §

Klubin kevätkokous pidetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä.

Klubin kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) kokouksen avaus;

2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;

3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

4) hyväksytään kokouksen työjärjestys;

5) esitetään edellisen vuoden tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;

6) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille;

7) käsitellään muut johtokunnan tai klubin jäsenten esittämät asiat;

8) kokouksen päättäminen.

 

Klubin syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) kokouksen avaus;

2) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;

3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

4) hyväksytään kokouksen työjärjestys;

5) vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle;

6) vahvistetaan tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma seuraavalle kalenterivuodelle;

7) valitaan joka toinen vuosi klubin johtokunnan puheenjohtaja sekä vuosittain johtokunnan neljä jäsentä erovuoroisten tilalle;

8) valitaan kaksi toiminnan- tai tilintarkastajaa ja kaksi varahenkilöä seuraavalle kalenterivuodelle;

9) käsitellään muut johtokunnan ja klubin jäsenten esittämät asiat;

10) kokouksen päättäminen.

Klubin jäsenten kevät- ja syyskokoukselle esittämät asiat on jätettävä kirjallisina klubin johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.


10 §

Ylimääräinen kokous pidetään, milloin johtokunta katsoo sen aiheelliseksi tai milloin vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erikseen ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti johtokunnalta vaatii.


11 §

Klubin kokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä jäsenille klubin lehdessä tai erillisellä kirjallisella tiedotuksella postitse tai sähköpostitse vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

 

JOHTOKUNTA

12 §

Klubin asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Johtokuntaan pyritään valitsemaan korkeintaan kaksi saman aluekerhon edustajaa puheenjohtajaa lukuun ottamatta. Tarvittaessa johtokunta voi valita keskuudestaan tai ulkopuoleltaan myös muita tarpeellisia toimihenkilöitä.

Johtokunnan puheenjohtaja ja johtokunnan muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Vuosittain neljä jäsentä on erovuorossa. Eroaminen tapahtuu ensimmäisellä kerralla arvonnan perusteella ja seuraavina vuosina vuoron mukaan.

Johtokunta on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä jäsentä on saapuvilla. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.


13 §

Johtokunnan tehtävät:

1) johtokunta suunnittelee ja toteuttaa klubin kokousten päätösten mukaista toimintaa;

2) johtokunta valitsee ja palkkaa klubin toiminnan edellyttämät työntekijät;

3) johtokunta päättää klubin vuosi-, toiminimi-, perhe- ja kannatusjäseneksi

hyväksymisestä

4) johtokunta valmistelee ja esittelee klubin kokouksissa käsiteltävät asiat;

5) johtokunta päättää klubin jäsenten muodostamien alue- ja alakerhojen

hyväksymisestä klubin alaisiksi kerhoiksi. Kerhojen sääntöjen ja toiminnan tulee olla sopusoinnussa klubin sääntöjen kanssa;

6) johtokunta asettaa tarvittaessa avukseen asiantuntijan tai työvaliokunnan ja muita tarpeelliseksi katsomiaan työryhmiä, joiden kokoonpanot ja tehtävät se määrää;

7) johtokunta päättää tehtyjen esitysten pohjalta klubin toiminnassa tarvittavista johtosäännöistä.

 

NIMENKIRJOITTAJAT

14 §

Klubin nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, aina kaksi yhdessä.


TILIT

15 §

Klubin toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja vuosikertomus on jätettävä toiminnan- tai tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnan- tai tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

Alue- ja alakerhojen tilinpäätökset on toimitettava klubin johtokunnalle tammikuun loppuun mennessä.

 

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA KLUBIN PURKAMINEN

16 §

Päätös sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä klubin kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on tällöin mainittava, että kokouksessa tullaan käsittelemään sääntöjen muuttamista.


17 §

Klubin purkamisesta on päätettävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä klubin kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on tällöin mainittava, että kokouksessa tullaan käsittelemään klubin purkamista.


18 §

Klubin purkautuessa sen varat käytetään klubin tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi purkautumisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaan.